Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

callitwhatyouwant
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyrla myrla
callitwhatyouwant
3876 542b 390
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viamyrla myrla
callitwhatyouwant
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viamyrla myrla
callitwhatyouwant
8891 3a12 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamyrla myrla
callitwhatyouwant
1631 74ad 390
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viamyrla myrla
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Reposted fromzatora zatora viamyrla myrla
callitwhatyouwant

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viaunni unni
callitwhatyouwant
0457 eff6 390
Reposted frommyrla myrla
1535 5cc7 390
Reposted fromlouse louse viadotknij dotknij
7631 5ca0 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadivi divi
callitwhatyouwant

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viaunni unni
5218 c906 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaunni unni
callitwhatyouwant
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely vialottibluebell lottibluebell
callitwhatyouwant
2441 ac64 390
Reposted fromvandalize vandalize vialottibluebell lottibluebell
callitwhatyouwant
9778 adbc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavictorian victorian
callitwhatyouwant

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viavictorian victorian
callitwhatyouwant
3836 1941 390
Reposted fromwwannie wwannie viadivi divi
callitwhatyouwant
6378 6074 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadivi divi

October 16 2017

callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl