Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

callitwhatyouwant
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
callitwhatyouwant
7600 9093 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
callitwhatyouwant
8246 47eb
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
callitwhatyouwant
7122 ae2c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
9035 cab3 390
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
6584 528c 390
Reposted fromturquoise turquoise viaoxygenium oxygenium
callitwhatyouwant
2489 d5bb 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viaoxygenium oxygenium

July 15 2017

8741 e4cf 390

(via ak47, j-p-g)

Reposted fromkimik kimik viapersona-non-grata persona-non-grata
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz vialaparisienne laparisienne
1433 874d 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viasopadepollo sopadepollo
4830 1ed9 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaCorruptgirl Corruptgirl
4806 0974 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaCorruptgirl Corruptgirl
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
8284 0b2f 390
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaCorruptgirl Corruptgirl
8966 f35d 390
callitwhatyouwant
1055 59f3 390
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viamiodzio- miodzio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl