Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

7471 d986
Reposted fromdivi divi viasinfoniademiedo sinfoniademiedo
callitwhatyouwant
8293 baff 390
Reposted fromkyte kyte viadivi divi
7440 d742 390
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
0052 0ec9 390
Reposted fromplush-anon plush-anon vialeire leire
callitwhatyouwant
Reposted fromworst-case worst-case viadivi divi
7470 d2ec 390
Reposted fromdivi divi viabeinthe beinthe
7483 1e02 390
Reposted fromdivi divi viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
0513 0914 390
Reposted fromgenderlessautie genderlessautie viadivi divi
callitwhatyouwant
6194 9a9d 390
Reposted fromohshit ohshit viadivi divi
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
6107 5b15 390
Reposted frommyname myname viabeattman beattman
callitwhatyouwant
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota

September 09 2017

callitwhatyouwant
5497 7e0b 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
callitwhatyouwant
3820 a1ff 390
Reposted from0 0 viahelenburns helenburns
9989 2e39 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahelenburns helenburns
1165 3b5d 390

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl