Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
Reposted fromoutcat outcat vialottibluebell lottibluebell
callitwhatyouwant
6190 e4a2 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaGaggle Gaggle
callitwhatyouwant
6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viadisarmed disarmed
4100 daeb 390

February 11 2018

callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
I taką wodą być,
co otuli ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy twym łóżku stać.
— Happysad, Taką wodą być
callitwhatyouwant
4117 c113 390
callitwhatyouwant
3737 9a0f 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe
callitwhatyouwant
5586 a493 390
callitwhatyouwant
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
callitwhatyouwant

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty via4777727772 4777727772
callitwhatyouwant
4257 0dd6 390
Reposted fromomphh omphh viapassingbird passingbird
callitwhatyouwant
5316 8461 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
callitwhatyouwant
5266 1f80 390
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viabadblood badblood
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
0513 17d5 390
Reposted fromonlyman onlyman vialonelyjulia lonelyjulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl